arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Elektronkirjade klassifitseerimine
Nimi Martin Mäe
Kokkuvõte Tänapäeval on elektronpost üks enimkasutatud rakendusi, mis arvuti jaoks on läbi aegade leiutatud. Kuna saadetavate ekirjade hulk kasvab kiiresti oleme me aina enam seismas silmitsi probleemiga, kus infot tuleb liiga palju ja selle hulgast vajaliku leidmine muutub üha raskemaks. Antud töö eesmärk on anda ülevaade erinevatest klassifitseerimismeetoditest ja võimalustest antud probleemi lahendada läbi ekirjade klassifitseerimise. Antud töö annab ülevaate erinevatest klassifitseerimismeetoditest, võtmesõnade ja võtmefraaside leidmisest ning sellest, kuidas tekstist leitud informatsiooni erinevatesse klassidesse jagada. Samuti tutvustab lühidalt elektronkirja formaati, annab ülevaate, milliseid programme kasutatakse enim elektronkirjade lugemiseks ning toob välja statistika saadetud elektronkirjade hulga kohta aastas. Samuti tutvustab põgusalt suurest ekirjade hulgast põhjustatud infokülluse probleemi. Töö lõpus viiakse läbi ka reaalne katse kasutades meililugemisprogramme – Microsoft Outlook ja Mozilla Thunderbird – ja neisse sisseehitatud kirjade klassifitseerimise funktsionaalsust. Katse tulemusena võib öelda, et mõlema meiliprogrammi vastav funktsionaalsus töötab hästi ja on kasutajale igapäevaselt suureks abiks, et hoida saabuvad kirjad kontrolli all ja klassifitseerida neid vastavalt kasutaja soovile, et seeläbi lihtsustada vajaliku info leidmist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Tõnu Tamme
Kaitsmise aasta 2011
PDF