arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Olemite leidmine protsessi läbiviimise logidest
Nimi Tanel Teinemaa
Kokkuvõte Töö on kirjutatud protsessikaeve valdkonnas Artefaktikeskse teenuste koosvõime projekti (ACSI) raames. Töö eesmärgiks oli luua meetod sündmuste logidest olemite avastamiseks ja seda meetodit rakendada. Loodud meetod on kirjutatud Javas ning kujutab endast pluginat ProM raamistikule. ProM on geneeriline avatud lähtekoodiga Java raamistik protsessikaeve algoritmide rakendamiseks pluginatena. Olemite leidmise protsessi saab jaotada järgmisteks sammudeks: 1. Integreerimine ProM-iga. 2. Sisendandmetest (XES formaadis logifailidest) sündmuste tüüpide relatsioonide koostamine. 3. Funktsionaalsete sõltuvuste leidmine sündmuste logide relatsioonilisest esitusest. Funktsionaalsete sõltuvuste leidmiseks kasutatakse algoritmi TANE. 4. Funktsionaalsete sõltuvuste alusel kandidaatvõtmete leidmine. Kui relatsioonil on mitu kandidaatvõtit, palutakse kasutajal valida neist üks primaarseks võtmeks. 5. Sama primaarse võtmega sündmustest moodustatakse üks olem. 6. Kasutajale esitatakse töö käigus moodustatud olemid väljundina või saadetakse need järgmisele algoritmile töötlemiseks. Meetodit testiti kahe logifaili puhul, milles olid andmed CD-poe näitel. Meetod töötas mõlema logifaili puhul korrektselt.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Viara Popova, Meelis Kull
Kaitsmise aasta 2012
PDF