arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Onlain äriprotsessimudelite simulaator
Nimi Viljar Kärgenberg
Kokkuvõte Äriprotsesside modelleerimine ning nende simuleerimine on äriprotsesside juhtimise tähtsad komponendid. Äriprotsesside simulatsioon on laialdaselt kasutatav viis analüüsimaks äriprotsesside mudeleid, pöörates tähelepanu just jõudluse ning efektiivsuse mõõtmetele nagu aeg, maksumus ning ressursside hõivatus. Ettevõtted parandavad oma jõudlust, analüüsides regulaarselt väärtust ning panust, mida äriprotsessi erinevates osades lisatakse. Äriprotsessid on pidevates täiustustsüklites, milles protsessi disain ning rekonstruktsioon mängivad olulist rolli. BIMP on äriprotsessimudelite simulaator, mille onlain liidese prototüüp valmis meeskonnapõhise tarkvaraprojekti raames. Kuna antud projekt oli lühiajaline, siis valminud prototüüp oli vähesel määral testitud, oli jõudlusprobleemidega ning polnud integreeritud modelleerimistööriistadega. Antud bakalaureusetöö keskendubki BIMP onlain äriprotsessi-mudelite simulaatori arhitektuuri kirjeldamisele, rakenduse testimisele ning täiendamisele. Käesoleva bakalaureusetöö esimeses osas kirjeldadakse äriprotsesse, nende modelleerimist ning simuleerimist. Töö teises osas antakse ülevaade BIMP’i arhitektuurist ning veebirakenduse põhikomponentidest, sealjuures on põhirõhk kasutajapoolse rakenduse ehituse kirjeldusel. Lisaks kirjeldatakse ka integratsioonilahendust Signavio äriprotsessimudelite modelleerimistarkvaraga. Bakalaureusetöö kolmandas osas tutvustatakse BIMP simulaatori testimisprotsessi ning valminud automaattestide jooksutamise lahendust. Lisaks käsitletakse ka leitud vigu ning tehtud parandusi. Samuti tuuakse välja kliendipoolse rakenduse jõudlustestide tulemused ning tehtud täiendused. Antud bakalaureusetöö tulemid on järgmised: 1. BIMP veebirakenduse detailne dokumentatsioon; 2. Automaattestimist võimaldav infrastruktuur, toetamaks BIMP’i arendust tulevikus; 3. BIMP’i integratsioon kommertstarkvaraga, mis võimaldab äriprotsesside modelleerimist; 4. Mitmed täiendused ning veaparandused BIMP’i veebirakenduses, tuginedes automaattestide ning kasutajate testide tulemustele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Marlon Dumas, Meelis Kull
Kaitsmise aasta 2012
PDF