arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Avatud lähtekoodiga veebipõhiste kasutajaliideste raamistike võrdlus
Nimi Mati Kärner
Kokkuvõte Kasutajaliidese disain ja kompositsioon moodustavad olulise osa veebirakenduse planeerimisest ja teostusest, kuivõrd sellest sõltub rakenduse aluseks oleva funktsionaalsuse efektiivne kasutamine. Kasutajaliideste raamistikud võimaldavad taaskasutatavate komponentide abil ehitada kiiresti nii lihtsamaid kui ka olemasolevaid komponente kombineerides komplekssemaid kasutajaliideseid. Erinevad raamistikud, lisaks erinevatele tehnoloogiatele ja komponentide valikule, seavad konventsioonide näol raamid arendatavale või planeeritavale rakendusele - seda alates projekti struktuurist kuni ehitusloogika defineerimiseni. Seega ei pruugi olemasolevate toodete hulgast valiku tegemine olla triviaalne tegevus. Eeltoodut arvesse võttes ongi käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks analüüsida kuut levinumat avatud lähtekoodiga raamistikku. Iga raamistiku puhul antakse lühike ülevaade põhilistest tunnusjoontest ja rakendamisvõimalustest ning võrreldakse raamistikku teistega vastavalt väljatöötatud võrdlusmetoodikale. Võrdlemisel tuginetakse raamistike autorite publitseeritud infol ja dokumentatsioonil. Saamaks ülevaadet raamistiku pakutavatest võimalustest ning puudustest, realiseeritakse iga raamistiku funktsionaalsust kasutades testrakendus, mille jõudluse hindamine on ühtlasi üheks võrdlusmetoodika osaks. Võrdluse tulemusena moodustub raamistikest pingerida.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2013
PDF lisad