arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tekstülesannete lahendamise programmi funktsionaalsuse täiendamine
Nimi Joosep Kibal
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö sisuks on tekstülesannete lahendamise programmi TEKSTER funktsionaalsuse laiendamine. TEKSTERi baasversiooni on loonud Evari Koppel 2006. aastal bakalaureusetöö raames. Töö käigus kirjeldatakse TEKSTERI baasversiooni lisatud täiendusi. Samuti seletatakse nii käesoleva töö käigus valminud ülesannete koostamise programmi ülesehitust kui ka andmete esitust. Töö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis kirjeldatakse baasversiooni kitsendusi ja tuuakse välja rakendusele tehtud muudatused. Teises peatükis tutvustatakse ülesannete koostamise programmi kasutajaliidest ja TEKSTERisse tehtud muudatusi. Kolmandas peatükis kirjeldatakse programmi andmestruktuure ja ülesandefaili. Neljandas peatükis tutvustatakse, millised on võimalused rakendust edasi arendada. Lisana esitatakse täiendatud programm, ülesannete koostamise programm ja uuendatud ülesannete kogumik.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Rein Prank
Kaitsmise aasta 2013
PDF lisad