arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Relatsiooniliste andmebaaside haldussüsteemide võrdlus
Nimi Veiko Samma
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oligi valida kolm populaarset relatsioonilise andmebaasi haldussüsteemi, mil¬leks osutusid Oracle Database 11g Standard Edition, Microsoft SQL Server 2012 ja Sybase SQL Anywhere 12, ning võrrelda ja analüüsida neid kasutades spetsiaalselt selle töö jaoks püstitatud ülesannet ning defineeritud hindamiskriteeriume algaja või keskmiste teadmis¬tega andmebaasi haldaja seisukohalt. Seejärel oli kavas tulemusi võrrelda DB-Engines veebilehel aprilli seisuga avalikustatud relatsiooniliste andmebaasi haldussüsteemide populaarsuse pingereaga. Kuna aga erinevad andmebaaside haldussüsteemide tootjad on oma litsentsilepingutest läh-tuvalt keelanud süsteemide võrdlustestide (ingl benchmark tests) tulemuste avalikustamise kolmandale osapoolele ilma tootjate kirjaliku nõusolekuta, siis ei jäänud muud üle, kui taodelda töö mitteavalikustamist. Seetõttu on antud dokumendis esitletud vaid töö kokkuvõte nii eesti kui ka inglise keeles koos tähtajatut mitteavalikustamise piirangut taotleva lihtlitsentsiga.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2013
PDF