arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


IT-alaste kompetentside pakkumine Eesti kõrgkoolides
Nimi Kerri Gertrud Vestberg
Kokkuvõte Bakalaureusetöös uuritakse informaatika õppekavade ülesehitust Eesti erinevates kõrgkoolides: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnika Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž. Analüüsitakse bakalaureusetasemel omandatud oskusi, õppekava ülesehitust ja tudengite võimalusi tööturule suundumiseks. Kõige olulistemateks omadusteks osutusid huvi eriala vastu ning enesearendamine. Viimases osas võrreldakse saadud tulemusi ka IT tööandjate soovidega. Uuringu läbiviimiseks on kasutusel ekspertintervjuud ja Q-metodoloogia.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) dots. P. Pruulmann-Vengerfeldt; M. Niitsoo, PhD
Kaitsmise aasta 2014
PDF