arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Paralleelsed Wilcoxoni Astaku testid
Nimi Stenver Jerkku
Kokkuvõte Statistilisi teste kasutatakse tuvastamaks kuidas erinevad eksperimentaalsed stiimulid mõjutavad uuritavaid suurusi. Antud töös uuritav Wilcoxoni test on üks vähestest statilistest testidest, mida saab kasutada juhul kui grupi sees olev loomulik varieeruvus pole normaaljaotusega. Selliste testide kasutamine on tavapärane bioloogiliste andmete uurimisel. Sellest tulenevalt kasutatakse seda testi bioinformaatika, algoritmika ja andmekaeve grupi poolt geenide uurimiseks, analüüsimiseks ja andmekaeveks, bioloogiliseks andmekaeveks ja muudeks ülesanneteks. Praegused implementatsioonid Wilcoxoni astaku testist on optimeerimata ja aeglased. See projekt vaatab Wilcoxoni testi põhiomadusi ning uurib kuidas selle implementatsioone optimeerida. Selleks, et implementatsiooni teha täpsemaks, uuritakse Wilcoxoni statistiku ja Gaussi jaotuse seost. Selleks, et implementatsioone kiiremaks teha, kasutatakse dünaamilise programmeerimise meetodeid, et säästa arvutusaega. Optimeerimisega tehti teste nii kiiremaks kui ka täpsemaks. Antud töös loodi täpne ja kiire Wilcoxoni testi implementatsioon C++ jagatud teek. Selle projekti skoobis on ka nimetatud teegi integreerimine käsureaga ja GNU-R projektiga. Tänu enda jagatud teegi olemusele, on seda lihtne kasutada ja implementeerida ka teistes tööriistades.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Sven Laur
Kaitsmise aasta 2014
PDF