arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eestikeelse jalgpalli-alase tekstikorpuse automaatne märgendamine jalgpalli-alase Frameneti abil
Nimi Lauri Tammeveski
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgiks on uurida ning üritada lahendada eestikeelse teksti automaatse freimidega märgendamise probleemi. Üldine eestikeelne Framenet on alles algusjärgus, kuid olemas on terviklik jalgpalli-alane freimide ressurss, mille abil üritame tõestada hüpoteesi, et jalgpalli-alase teksti märgendamiseks piisab vaid morfoloogilisest ning süntaktilisest infost. Sellele hüpoteesile me siiski kinnitust ei saanud, kuna sama tähendust kandvat lauset on võimalik esitada liiga paljudel erinevatel viisidel. Lisaks täiendasime jalgpalli-alaste sõnadega Eesti suurimat leksikaal-semantilist andmebaasi, Wordnetti.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Neeme Kahusk
Kaitsmise aasta 2014
PDF