arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti kõrgkoolide programmeerimise algkursused
Nimi Karl Peedosk
Kokkuvõte Antud töö eesmärgiks on uurida programmeerimise algkursuseid Eesti kõrgkoolides. Vaatluse alla jäi kümnes Eesti kõrgkoolis 16 erinevat programmeerimise algkursust, mida võtab igal aastal üle tuhande tudengi. Igal kursusel otsiti kursuste kohta käivat üldinfot. Kõrgkoolidele esitati ka küsimustikud, millele neil paluti vastata. Vastuste põhjal koostati kursuste kohta lühikokkuvõtted ning vaadeldi käsitletavate kursuste erinevaid aspekte. Projekti „Kontseptuaalne raamistik suurendamaks ühiskonna pühendumist IKTsse“ raames uuriti Eesti tudengite kokkupuudet programmeerimisega enne kõrgkooli tulemist. Antud bakalaureusetöö jaoks kättesaadavaks tehtud andmeid analüüsiti esimeste programmeerimise kokkupuudete vaatest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2014
PDF