arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Turvanõuete Tuletamise Meetodite Empiiriline Võrdlus
Nimi Karl Kolk
Kokkuvõte Kaasaegne töökeskond on tihedalt seotud infotehnoloogiaga (edaspidi IT). Seoses IT laialdase kasutamisega kõigis eluvaldkondades on üles kerkinud küsimus selle turvalisusest. Turvalisuse tagamine IT valdkonnas on tähtsal kohal. Vaatamata erinevate turvalisuse nõuete saavutamise meetodite rohkusele võib ettevõtetel ja asutustel olla keeruline leida sobivat meetodit tagamaks piisav IT turvalisus. Antud probleemi lahendamiseks võrdlesin kaht meetodit Eesti Jalgpalliliidus (EJL) läbiviidud juhtumuuringus. Security Quality Requirements Engineering (SQUARE) on laialt kasutust leidev turvalisuse nõuete tuletamise metood, mis paneb rõhku varajase disainiastme riskikaalutlustele. Security Requirements Elicitation from Business Processes (SREBP) on uus metood, mis võimaldab tuletada turvalisuse nõudeid äriprotsesside analüüsist. Tuletatud turvalisuse nõuded paigutasin võrdlevatesse kategooriatesse, mille abil sain määrata nende tõhususastme. Uuringu tulemusena selgus, et SREBP meetodi kasutamisel saadud tulem vastas rohkem turvalisuse tagamise nõuetele. See uuring kinnitab SREBP meetodi tulemuslikkust ja usaldusväärsust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Dr. Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta 2015
PDF