arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


JavaScript 2D graafika teekide võrdlus
Nimi Priit Pihlamägi
Kokkuvõte Javascript 2D graafika teeke on palju ja seetõttu on raske valida konkreetse rakenduse jaoks sobivat teeki. Piirdudes vaid populaarsemate teekidega on neist igal ühel siiski omad eelised ja puudused. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida kuut populaarset JavaScript 2D graafika teeki ja standardeid SVG ning Canvas 2D Context. Töös antakse lühikokkuvõte vaadeldud teekidest ja antakse teekide erinevatele külgedele hinnangud. Lõputöö käigus loodi ka testrakendus, mida kasutatakse võrdluses. Analüüsi tulemused aitavad uute veebirakenduste projekteerimisel valida sobivat JavaScripti 2D graafika teeki.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad