arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Bioloogiliselt realistliku neuroni mudeli ehitamine ja uurimine
Nimi Taivo Pungas
Kokkuvõte On näidatud, et kaltsiumiioonide tööl põhinevad üksikneuroni mudelid võimaldavad erinevate sünaptilise plastilisuse vormide teket. Käesolevas töös koostati üks selline mudel ja uuriti mudeli õppimisvõimet. Koostatud mudeli käitumine kordas kvalitatiivselt varasemate uurimuste tulemusi, välja arvatud korreleeritud sisendmustrite korral. Leiti, et neuron töötab lineaarse filtrina, kuna õpitud sisendmustrit vaid osaliselt nähes sõltub väljund lineaarselt õpitud mustri osakaalust. Tõenäosuslik virgatsaine vabanemine vähendas oodatult sisendmustrite korrelatsiooni ja parandas infoülekande tõhusust. Peakomponentanalüüsiks neuron töös formuleeritud viisil võimeline ei olnud. Tulemuste sõltuvust parameetrite täpsetest väärtustest ei kontrollitud. Neuroni võime keerulisemat infotöötlust teha ei leidnud tõestust. Hoolimata sellest on koostatud neuroni mudel võimeline kasulikuks infotöötluseks ja seega hea alus edasisteks uuringuteks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raul Vicente, Jaan Aru
Kaitsmise aasta 2015
PDF