arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Võtmesõnadel põhineva testimise metoodika ning raamistikud tarkvara automaattestimises
Nimi Ardi Türk
Kokkuvõte Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade ja analüüs võtmesõnadel põhineva testimise metoodikast ja võimalustest ning ohtudest selle kasutusele võtmisel. Samuti tutvustatakse mitmeid metoodikat toetavaid raamistikke, neist detailsemalt kahte populaarsemat – FitNesse ja Robot Framework. Töös kasutatakse praktilisi näiteid ning autori kogemusi reaalsetest Eesti tarkvaraprojektidest, kus kirjeldatud metoodikat kasutati. Praktiliste soovituste kõrval tuuakse ära ka põhjused, miks paljud tarkvaraprojektid on ebaõnnestunud metoodika kasutuselevõtul, et lugeja oskaks nendest hoiduda. Töös kirjeldatakse ka tarkvara testimist ning automaattestimist üldiselt, kuna tutvustatav metoodika on nendega väga tihedalt seotud.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2015
PDF