arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Võrguneutraalsuse problemaatika käsitlemine USAs ja Euroopa Liidus
Nimi Taavo Salumaa
Kokkuvõte Antud töö eesmärgiks on uurida võrguneutraalsuse debati hetkeseisu USAs ja Euroopa Liidus, et vastata küsimusele ja teha järeldusi, kas ja kuidas võib võrguneutraalsus mõjutada edasist innovatsiooni ning millised on võrguneutraalsuse eiramise tagajärjed IT­sektori jaoks. Töös tuuakse esile debati olulisemad sündmused ning poolt­ ja vastuargumendid. Esitatud on olulisemad järeldused, mis tulenevad debatist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2015
PDF