arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arvutiteaduste õppekavarühma õppekavad kutsehariduses
Nimi Kerli Kuningas
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, millised on kutseõppeasutustes arvutiteaduste õppekavarühma kuuluvad õppekavad, millel toimub kutseõpe keskhariduse baasil. Bakalaureusetöö käsitleb üheteistkümne Eesti kutseõppeasutuse õppekavasid, mis on kättesaadavad Eesti Hariduse Infosüsteemist. Kutseõppeasutuste õppekavasid analüüsitakse ning võrreldakse Tartu Ülikooli informaatika eriala õppekavaga. Lisaks võrreldakse nii ülikoolis kui ka kutseõppeasutuses õpetatavat samanimelist õppeainet nimega „Objektorienteeritud programmeerimine“. Tulemustest selgub, et kutseõppeasutuste õppekavad erinevad ülikooli IT õppest. Suur osatähtsus on kutseõppes praktikal, mis moodustab ligi veerandi kogu õppekava mahust. Samuti õpetatakse kutseõppeasutustes programmeerimise aineid ning reaalaineid vähem kui ülikoolis. Samanimelist õppeainet „Objektorienteeritud programmeerimine“ on raske võrrelda, kuna õppeained erinevad mõlemas õppeasutuses nii aine sisu kui ka mahu poolest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2016
PDF