arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arvutialaste ainete õpe Eesti põhikoolides kahe maakonna näitel
Nimi Kätlin Viilukas
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade Eesti põhikoolides õpetatavatest arvutialastest ainetest ja huviringidest. Sealjuures selgitati välja nende ainete õpetajate erialane taust ning vajadus ja huvi täiendkoolituste ja koostöö võimaluste kohta. Andmete saamiseks koostati küsimustik, mis saadeti 39 Eesti põhikooli arvutiõpetajale. Küsimustikule vastas 22 õpetajat 23 õppeaine kohta. Saadud andmete põhjal koostati ülevaade, milles kirjeldatakse nii õppeainete sisu, materjale kui ka õpetajate õpetamismeetodeid ja koostöövalmidust tulevikus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2016
PDF