arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti Vabariigi seaduste ja kohtulahendite andmebaas ning ristviitamine
Nimi Brait Õispuu
Kokkuvõte Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, kust on võimalik leida seaduseid ja kohtulahendeid. Selles bakalaureusetöös otsitakse Riigi Teataja veebilehelt üles hetkel keh-tivad seadused ja viimase kümne aasta jooksul avaldatud kohtulahendid. Informatsioon laaditakse Riigi Teataja lehelt alla automaatselt, kasutades selleks Scrapy tööriista abil kir-jutatud programmi. Kuna vajalikud andmed on leitavad vaid PDF-failidena, kasutatakse neist teksti eraldamiseks tööriista PDFMiner. Täistekstidest metaandmete eraldamiseks on kirjutatud vastav tekstianalüsaator. Seejärel seotakse seadused ja kohtulahendid omavahel ning saadud andmestikku kasutatakse andmeanalüüsiks, uurides eelkõige seaduste kasuta-tavust kohtulahendites. Andmetöötlust tehakse programmeerimiskeeles Python, päringuid koostatakse programmeerimiskeeles SQL. Töö tulemustest on näha, et põhiline töö tehakse kohtutes ära vaid mõne seadusega ning paljudele hetkel kehtivatele seadustele ei ole viima-se kümne aasta jooksul kordagi viidatud.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mart Randala, Mare Koit
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad