arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Vaba juurdepääsuga e-kursused kõrgkoolis. Kursuse “Programmeerimise alused” näide
Nimi Ingrid Sarap
Kokkuvõte Viimastel aastatel on vaba juurdepääsuga e-kursuste ehk MOOCide kaasamine kõrgharidusse järjest kasvav nähtus. Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse, millised on erinevad võimalused arvutiteaduse alaste MOOCide käsitlemiseks kõrgkoolides. Selleks, et hinnata üliõpilaste kokkupuudet ja suhtumist MOOCidesse, viiakse antud töö raames läbi pilootküsitlus Tartu Ülikooli üliõpilaste seas. Töö teises pooles analüüsitakse kursust “Programmeerimise alused” ning vastava kursuse lõpuküsitlust, mille tulemusena pakutakse välja soovitusi, kuidas võiks kursust läbi viia järgnevatel õppeaastatel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2017
PDF