arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Petri võrkude teisendamine BPMN mudeliteks
Nimi Vostan Azatyan
Kokkuvõte Antud magistritöö käsitleb Petri võrkude teisendamist samaväärseteks
BPMN mudeliteks. Täpsemalt öeldes keskendub see Petri võrkude alamklassile
nimega töövoo võrgud. Antud lõputöös implementeeriti teisendaja, kasutades
selleks mitmeid tehnikaid nagu näiteks Petri võrkude lahti pakkimine
ja modulaarsed dekompositsiooni puud. Sellest tulenevalt pakub antud magistritöö välja täieliku teisendusalgoritmi, mis suudab käsitleda sümmeetrilisi segadusi Petri võrkudes. See on antud valdkonnas üks esimesi teisendamise meetodeid, mis katab ka seda klassi. Hetkel oleme teadlikud ainult ühest teosest, mis illustreerib mõlemasuunalist teisendamist töövoo võrkude ja graafi de vahel. Lisaks, esitleme me käitumissõltuvuste maatriksi arvutamise meetodi.
Käsitleme ka erijuhtumeid, kus peame BPMN-is lisama tau sündmuse, et
tegemist oleks samakujulise mudeliga.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Luciano Garcia-Banuelos
Kaitsmise aasta 2017
PDF