arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Osalejate matemaatika motivatsioon MOOCil „Programmeerimise alused õpilastele“
Nimi Madli Urbanik
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse MOOCil „Programmeerimise alused õpilastele“ osalejate matemaatika motivatsiooni. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade vaba juurdepääsuga e-kursustest ning kirjeldatakse MOOCi „Programmeerimise alused õpilastele“. Lisaks selgitatakse mõistet matemaatika motivatsioon ja tuuakse välja, kuidas on see seotud üldise õppeedukusega. Viimastes peatükkides analüüsitakse uurimuse käigus kogutud andmeid ning sõnastatakse uurimuse tulemused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Merilin Säde
Kaitsmise aasta 2018
PDF