arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Töötajatest tulenevate infoturbe riskide analüüs Eesti Kirjandusmuuseumi näitel
Nimi Maarja Soonberg
Kokkuvõte Infoturbest rääkides peetakse inimest kõige nõrgemaks lüliks ning seetõttu on väga oluline, et tal oleksid vajalikud oskused ja teadmised info turvalisuse tagamiseks.
Käesolev magistritöö uurib töötajatest tulenevaid infoturbe riske Eesti Kirjandusmuuseumi näitel. Uurimismeetoditena kasutati küsitlust, intervjuusid ning asutuse dokumente. Infoturbe riskide leidmise teoreetiliseks aluseks oli infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE ning riskianalüüsi juhend ETO-dele (elutähtsa teenuse osutajatele).
Töötajate infoturbe riskide analüüsi tulemusena tuvastati asutuses leiduvad töötajatega seotud riskid ning ISKE meetmeid kasutades anti ühtlasi juhtkonnale soovitusi, kuidas leitud riskide tõenäosust vähendada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Kristjan Krips, Siiri Pärkson
Kaitsmise aasta 2018
PDF