arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakendus vooluveekogumite seisundite hindamiseks
Nimi Merike Hindrikson
Kokkuvõte Magistritöö eesmärk oli luua veebirakendus vooluveekogumite seisundite hindamiseks ja andmete visualiseerimiseks. Lahendusega on võimalus hinnata vooluveekogumi ökoloogilist seisundit füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate alusel valitud seireperioodi kohta. Rakendus pärib andmebaasist sobival kujul andmed, visualiseerib need, arvutab erinevaid arvkarakteristikuid ja annab ökoloogilised seisundiklassid koos füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koondmäärangutega. Rakenduse loomiseks kasutati andmebaasisüsteemi SQLite, programmeerimiskeelt R ja tema veebirakenduste loomiseks mõeldud lisapaketti Shiny.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2019
PDF