arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Halduskeskkonna erilahendus veebirakendusele PärimusRada
Nimi Hanna Tagen
Kokkuvõte Töö eesmärk on halduskeskkonna erilaheduse loomine veebirakendusele PärimusRada. PärimusRada veebirakendus on mobiilpositsioneerimisel põhinev mäng, mille kaudu on mängijal võimalik tutvuda pärimuspaikadega üle Eesti. Töö autor on ühtlasi ka üks PärimusRada mängu autoritest. Töös tutvustatakse põgusalt PärimusRada mängu, millele halduskeskkond luuakse ning sealhulgas ka bakalaureusetöö autori panust mängu loomisel. Samuti antakse ülevaade halduskeskkonna loomise vajadusest, võrreldes seda WordPress, Joomla! ja Drupal sisuhaldussüsteemidega. Võrdlus toimub neljas kategoorias, milleks on hind, süsteemi tugi, turvalisus ja erivajadused ning analüüsitakse nende põhjal erilahenduse valikut. Lisaks esitatakse funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded, millest esimesed on kirja pandud kasutaja- ja kasutuslugudena. Töös tutvustatakse halduskeskkonna loomisel kasutatud tehnoloogiaid ning töö arhitektuuri, mis on jaotatud tagarakenduseks, kasutajaliideseks ja andmebaasiks. Lõpus antakse ülevaade töö tulemist, tellija ja töö autori hinnang tehtud tööle ning projekti tulevikust. Töö eesmärk sai edukalt täidetud ja kulmineerus nõuetele vastava ning toimiva halduskeskkonnaga. Saadud kogemustele põhinedes võib väita, et halduskeskkondade erilahenduse loomise vajadus on aktuaalne, kuid suure mahu ning ajakulu tõttu tuleks võimalusel kasutada juba olemasolevaid süsteeme.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus, Mari Sarv
Kaitsmise aasta 2019
PDF