arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õppematerjalid aine „Sissejuhatus erialasse“ seminaridele
Nimi Merit Eller
Kokkuvõte Võrreldes teiste Euroopa riikide keskmisega on Eestis IT-erialadelt suurim väljalangevus. Märkimisväärset mõju tudengite otsusele õpinguid jätkata avaldab nende esimene ülikooliaasta. Käesoleva bakalaureusetöö tulemusena valmisid materjalid Tartu Ülikooli IT-tudengite esimese semestri kohustusliku aine „Sissejuhatus erialasse (LTAT.03.002)“ kümnele seminarile. Materjalide loomine on aktuaalne, kuna terviklikke süstemaatilisi materjale ei ole ainele veel loodud. Materjalide koostamisel lähtuti eesmärgist õpetada tudengitele erinevaid IT-valdkonna algteadmisi ning elavdada tudengitevahelist suhtlust, et tudengitel tekiks kindlustunne erialale püsima jäämiseks. Töös analüüsiti kursuse tudengite tagasisidet nii aine seminaridele kui ka üldiselt esimesele ülikooliaastale. Tuginedes analüüsile ning varasemate aastate kogemustele, koostati seminaride kava ning iga seminari tegevuste plaan. Materjalide koostamisel lähtuti kindlast struktuurist, mis tagab materjalide tõhususe.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mirjam Paales
Kaitsmise aasta 2019
PDF