arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimise algkursuste ülesannete kategoriseerimine Bloomi taksonoomia alusel
Nimi Eva-Maria Pedosk
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames anti ülevaade Bloomi taksonoomia-alasest kirjandusest ja prooviti kategoriseerida statsionaarsete kursuste ning MOOCide “Programmeerimise alused” ja “Programmeerimise alused II” arvestustööde ülesandeid. Ülesannete kategoriseerimine viidi läbi Bloomi taksonoomia alusel ja kirja pandi kategoriseerimisel tekkinud raskused ning kitsaskohad. Lisaks kontrolliti kategoriseerimise abil, kas arvestustööde ülesannete sisu on vastavuses kursuste õpiväljunditega.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson, Marina Lepp
Kaitsmise aasta 2019
PDF