arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Puude käsitlusviisid ja õpetamine
Nimi Karl-Johannes Kalma
Kokkuvõte Bakalaureusetöös uuritakse puude õpetamist maailma ülikoolides ning võrreldakse seda Tartu Ülikoolis õpetatavate alateemadega. Töö teoreetilises osas tuuakse välja erinevad õpetamismetoodikad ning võrreldakse nende erinevusi ja sarnasusi. Viimastes peatükkides antakse ülevaade uurimuse käigus kogutud andmetest, analüüsitakse neid ning sõnastatakse uurimuse tulemused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Peder
Kaitsmise aasta 2019
PDF