arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmete migratsiooni testimine
Nimi Sirje Lind
Kokkuvõte Infosüsteemide uuendamise ajajärgul puutuvad infosüsteemide arendajad üha enam kokku vajadusega tõsta (migreerida) vana infosüsteemi andmed uue infosüsteemi andmebaasi. Magistritöös selgitatakse migratsiooni testimist ning leitakse võimalusi testide koostamise ja testimise lihtsustamiseks (automatiseerimiseks).
Testimise automatiseerimise vajadusest lähtuvalt käsitletakse migratsiooni testi päringute komplektina, kus igasse komplekti kuulub üks isevalideeruv test (päring) ja vähemalt üks vigaseid kirjeid tagastav abipäring. Sellise lähenemisviisiga saab testide käivitamisel kohese ülevaate migreeritud andmete seisust ja vigaste andmete (kirjete) detailvaate saamiseks ei ole vaja kirjutada SQL lauseid. Seega muutub vigade analüüsimine efektiivsemaks, sest väheneb täiendavate päringute koostamise vajadus.
Testide koostamise automatiseerimise eelduseks testide sarnasuse alusel testide tüüpidesse jagamine. Töös defineeriti 16 testi tüüpi ja iga testi tüübi jaoks koostati testi päringu mall (template) ja abipäringute mallid (näidispäringud) ning selgitati testi metaandmete vajadust. Lisas toodud testide tüüpide kirjeldused on näidiseks migratsiooni testijatele. Testide kirjelduste alusel saab arendada ka testide päringute koostamise generaatori.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Anne Villems
Kaitsmise aasta 2019
PDF