arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Graafika loomine ning optimeerimine arenduskeskkonnas Unity
Nimi Ahti Maa
Kokkuvõte Magistritöös antakse ülevaade linna ehitamise mängu graafika loomisest ning optimeerimisest, kasutades Unity arenduskeskkonda. Graafika loomisel rakendati Unity visuaalse programmeerimise vahendeid Shader Graph’i ja Visual Effects Graph’i. Antud vahendite abiga loodi mängu kasutatavad materjalid, visuaalsed efektid kui ka graafika loomist lihtsustavad süsteemid.
Testiti loodud graafiliste lahenduste mõju kaadrisagedusele, kasutades erinevaid profileerimise vahendeid sh. Unity Profiler ning Nvidia Nsight Graphics. Testide tulemusi kasutati ka graafika optimeerimise juures. Töös anti ülevaade kogu optimeerimise protsessist, milles rakendati muuhulgas Unity ECS metoodikat ning HLOD süsteemi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Margus Luik
Kaitsmise aasta 2019
PDF