arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Foorumite kasutajate aktiivsus ja üliaktiivsete vastajate roll e-kursusel “Programmeerimise alused II”
Nimi Hanna-Liisa Reponen
Kokkuvõte Käesolevas magistritöös antakse ülevaade foorumite aktiivsusest e-kursusel „Programmeerimise alused II“. Foorumite aktiivsuse kirjeldamiseks vaadatakse eraldi nii foorumitesse postitamise kui ka foorumite vaatamise aktiivsust. Teine oluline osa on eristada foorumitest osalejad, kes postitavad märgatava arvu postitusi enamasti vastuste näol ehk üliaktiivsed vastajad ning uurida nende rolli foorumites ja motivatsiooni vastamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp
Juhendaja(d) Eno Tõnisson, Reelika Suviste
Kaitsmise aasta 2020
PDF