arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaatjuhtimissüsteemi testimine kontrolleri UC20-WL2000-AC näitel
Nimi Indrek Pomerants
Kokkuvõte Magistritöö eesmärk on luua toimiv lahendus automaatjuhtimissüsteemi testimiseks, mida ettevõte saab kasutada süsteemide arendamiseks, uute töötajate väljaõpetamiseks ja turundusüritustel osalemiseks.
Töös on kirjeldatud automaatjuhtimissüsteemi automaatikakontrolleri valiku tingimusi ja programmeerimist. Hinnatakse valminud test automaatjuhtimissüsteemi vastavust esitatud nõuetele ja kontrolleri sobivust tööstusautomaatikalahendusi pakkuva ettevõtte vajadustega. Töös on keskendutud eelkõige kontrolleri erinevate funktsionaalsuste rakendamisele. Vähesel määral on käsitletud ka teisi olulisi komponente, mis on süsteemi toimimiseks hädavajalikud. Töös on antud soovitusi edasiseks kasutus- ja arendustegevusteks.
Analüüsi käigus hinnati kontroller mitte sobivaks ettevõtte levinud projektlahendustesse. Seade võib leida potentsiaalset kasutust olukorras, kus on tarvis teostada e-kirjaga teavitusi, lihtsas tehnoloogilises lahenduses või kui on vajadus kontrolleri mõne kindla funktsionaalsuse rakendamiseks.
Valminud lõputööd saab kasutada lähteülesande ja juhendmaterjalina ka mõne muu kont-rolleri või riistvara testimiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Ivar Koppel, Kaido Jaanus
Kaitsmise aasta 2021
PDF