arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Haigustrajektooride sarnasuse hindamise metoodika
Nimi Karel Paan
Kokkuvõte Terviseandmete laialdane digitaliseerimine on avanud ukse personaalmeditsiini. Leides sarnaste haigustrajektooridega patsiente, on võimalik ennustada tulevasi diagnoose, haiguseid ennetada või nende mõjusid leevendada. Kuna bioinformaatikas leidub sarnase ülesehitusega andmeid, kasutatakse antud töös ära sealt valdkonnast õpitut. Selleks uuritakse töös meetodeid, mida kasutatakse bioinformaatikas sarnaste makromolekulide leidmiseks. Käesoleva töö eesmärgiks on tuvastada parim meetod, et leida sarnaseid haigustrajektoore kindla hulga patsientide seast. Selleks koostatakse meetodi katsetamiseks skript, mis leiab generaatori poolt loodud patsientide diagnooside seast sarnaste trajektooridega klastreid. Meetodi täpsuse kinnitamiseks kontrollitakse genereerimisel kasutatud signaali olemasolu leitud trajektoorides. Uurimustöö lõpus kirjeldatakse parima leitud meetodi töökäiku, analüüsitakse tulemusi ning tuuakse välja võimalikud viisid edasiarenduseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaak Vilo
Kaitsmise aasta 2021
PDF