arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mitmekeelne kõnesüntees eesti keelega
Nimi Rasmus Lellep
Kokkuvõte Vajadus kõnesünteesi, sealhulgas mitmekeelse sünteesi järele järjest kasvab. Kui varasemalt põhines süntees manuaalselt seatud keelelistele tunnustele või inimese kõnesüsteemi osade jäljendamisele, siis viimastel aastatel on palju üritatud leida kokkuhoidlikumaid ja vähem eeltööd nõudvaid sünteesija tegemise viise. Need lähenemised on suures osas masinõppe, eelkõige tehisnärvivõrkude põhilised. Töös anti ülevaade osadele sellistele lähenemistele, kus on lisaks keskendutud ka mitmekeelsele sünteesile. Ühelgi mitmekeelsel lahendusel pole aga veel tuge eesti keelele. Käesoleva töö raames koostati esimene eesti keelega töötav mitmekeelne tekstist kõne sünteesija. Kokku töötab valminud sünteesija 11 keelega. Töös on kirjeldatud sünteesija tegemiseks vajaminevaid etap-pe. Koostatud näidislausete põhjal viidi läbi mudeli eesti keele kvaliteedi hindamine. Lõpuks toodi välja võimalikke parandusi, millega saaks sünteesija genereeritud eestikeelse kõne kvaliteeti veel tõsta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Liisa Rätsep
Kaitsmise aasta 2021
PDF