arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmebaaside õpetamine Eesti gümnaasiumides
Nimi Geoff Gross
Kokkuvõte Selle bakalaureusetöö põhieesmärgiks on anda ülevaade andmebaaside õpetamisest Eesti gümnaasiumides, et mõista hetkeolukorda ning uurida andmebaaside õpetamise ülesehitust ja õpetamisega seonduvaid probleeme ning kordaminekuid. Terviklikuma ülevaate saavutamiseks analüüsitakse ka andmebaaside mitte õpetamist Eesti gümnaasiumides, et anda ülevaade põhjustest, miks andmebaase ei õpetata, ning tingimustest, et integreerida andmebaaside õpetamine informaatikasse. Uurimuse raames koostati küsimustik ning viidi läbi intervjuusid gümnaasiumiastme informaatikaõpetajatega. Tulemustest selgus, et andmebaaside õpetamine ei ole Eestis gümnaasiumiastmes laialdaselt levinud, kuid samas leidub koole, kus õpetatakse andmebaase edukalt ning põhjalikult.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Piret Luik
Kaitsmise aasta 2021
PDF