arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Gümnaasiumi praktilise valikkursuse „IoT lahendused“ väljatöötamine ja läbiviimine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi näitel
Nimi Vahur Lell
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks oli välja töötada ja läbi viia praktiline valikkursus “IoT lahendused” gümnaasiumiastmele. Praktilise kursuse üheks eesmärgiks oli tutvustada õpilastele üht võimalust, kuidas tehnoloogia abil probleeme lahendada ja selle kaudu saada praktilisi kogemusi infotehnoloogia alal. Kursusel kasutati riistvaralise lahendusena ESP32 kiibil baseeruvat mikrokontrollerit ning
digitaal- ja analoogandureid. IoT lahenduste loomiseks kasutati programmeerimiskeelt MicroPython.
Materjali loomisel lähtuti ADDIE mudeli printsiipidest. Magistritöö autor piloteeris kursust Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis 10.‒11. klasside õpilastega. Õpilaste tagasiside küsimustiku põhjal võib kursuse riistvara ja teemade valikuga rahule jääda. Kursuse läbiviimist jätkatakse Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis järgnevatel õppeaastatel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Matemaatika ja informaatikaõpetaja
Juhendaja(d) Alo Peets
Kaitsmise aasta 2021
PDF