arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õhukvaliteedi sensorite praktiline võrdlus CO2 taseme hindamiseks siseruumides
Nimi Karl Hendrik Bachmann
Kokkuvõte COVID-19 kriisi tõttu on viimaste aastatega kasvanud vajadus CO2 sensorite ning teiste siseruumide õhukvaliteeti mõõtvate süsteemide järele. Bakalaureusetöö eesmärk on võrrelda taskukohaseid laialt levinud hobisensoreid CCS811, BME680 ja SCD41 ning selgitada välja neist täpseim, andes seejuures hinnangu töös käsitletud lenduvate orgaaniliste ühendite sensorite täpsusele nn eCO2 mõõtmisel. Selleks loodi sensorist ja ESP32-st WiFi-ga ühendatav mõõteseade, mis saatis andmed IoT platvormi Cumulocity. Kokku koguti kümne seadmega nelja nädala jagu mõõtmistulemusi neljas erinevas paigas: magamistoas, kontoris, klassiruumis ja seminariruumis. Töö tulemusena leiti, et SCD41 on võrreldud sensoritest parima mõõtmistäpsusega konkurentsivõimelise hinna juures.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Jakob Mass
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad