arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tartu Ülikooli kursuse “Programmeerimise alused” uus ülesannete kogu
Nimi Patrik Pruunsild
Kokkuvõte Tartu Ülikooli kursusel “Programmeerimise alused” kasutatavate ülesannete suurema varieeruvuse saavutamiseks koostati käesoleva bakalaureusetöö raames uus praktikumi- ja koduülesannetest koosnev ülesannete kogu. Ülesannete kogu väljatöötamisel lähtuti eesmärgist luua elulise ja praktilise sisu ning selge tekstiga ülesanded, mis on tudengite hinnangul huvitavad ja mille keerukus suureneb kursuse arenedes. Koostatud ülesandeid piloteeriti osaliselt 2022. aasta kevadsemestril ja tudengitel paluti ülesannete kohta anda tagasisidet. Tagasisidest saadud vastuseid analüüsiti, et mõista ülesannete tajutavat keerukust, huvitavust ja tekstide selgust ning võrrelda varasemaid ja käesoleva töö raames loodud ülesandeid eelmainitud tunnuste lõikes. Tudengid hindasid varasemaid ja käesoleva töö raames loodud ülesandeid huvitavuse ja tekstide selguse poolest võrdselt, kuid hindasid käesoleva töö raames koostatud ülesandeid varasematest ülesannetest keerukamaks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Heidi Meier
Kaitsmise aasta 2022
PDF