arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Vektorite teemalise Nutispordi harjutuse programmeerimine
Nimi Maret Tark
Kokkuvõte Arvutipõhise õppe kaasamine koolides ja sealhulgas ka matemaatikatundides on järjest aktuaalsemaks muutuv teema. Eriti suur vajadus veebiõppeplatvormide kasutamise järele tekkis koroonapandeemiast tingitud distantsõppe ajal. Üks interaktiivsete matemaatikaharjutuste veebikeskkond on Nutisport. Hetkel on selles keskkonnas valdav enamus harjutusi põhikooli matemaatika teemadele, mistõttu oli bakalaureusetöö eesmärk programmeerida Nutispordi keskkonda üks gümnaasiumile mõeldud matemaatikaharjutus. Töö raames valmis edukalt vektorite teemaline harjutus. Lisaks uuriti ka muid levinumaid matemaatika õppeplatvorme, analüüsiti nende omadusi ja võimalusi ning võrreldi neid omavahel. Leiti, et igal keskkonnal on teistega võrreldes omad head ja vead. Samuti analüüsiti, mida matemaatikaõpetajad ja gümnaasiumiõpilased arvutipõhisest õppest arvavad. Selleks käsitleti nii varasemaid uuringuid kui ka viidi ise läbi kaks küsitlust. Selgus, et õpetajad ei näe matemaatikatundide ajakasutuses suurt probleemi, aga nõustuvad veebiharjutuste kasulikkusega. Õpilased ei arva, et töö käigus valminud vektorite harjutuse lahendamine on meeldiv, aga tunnistavad selle kasulikkust valemite õppimisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Põder, Kerli Orav-Puurand
Kaitsmise aasta 2022
PDF