arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Muusikateose automaatne vormianalüüs loomulikus eesti keeles
Nimi Anna Talas
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua veebirakendus, mis võimaldab kasutajal vabalt valitud helifailina esitatud muusikateose vormi analüüsida. Töö raames antakse ülevaade olemasolevatest muusika kirjeldamise rakendustest ning analüüsitakse nende tugevusi ja puudujääke. Järgnevalt antakse ülevaade erinevatest võimalustest muusikateose struktuuri tuvastamiseks ning töötatakse välja ka algoritm automaatseks vormianalüüsiks, mille põhjal ennustatakse teose vormi valitud lihtvormide hulgast. Lisaks sellele kirjeldatakse valminud rakenduse „Vormileidja“ ülesehitust ja kasutusvõimalusi. Viimaks pakutakse edasiarendamise võimalusi nii vormianalüüsi kui veebirakenduse parendamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2022
PDF