arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eestikeelse veebipõhise Linuxi käsurea õpikeskkonna loomine
Nimi Joonas Halapuu
Kokkuvõte Tartu Ülikooli kursuste „Operatsioonisüsteemid“ ning „Andmeturve“ esimeste praktikumide käigus õpivad tudengid Linuxi käsurea kasutamist sooritades seal erinevaid tegevusi. Arvestuse jaoks pidid tudengid varasemalt esitama mitmeid ekraanivaateid eduka lahendamise tõestuseks, mille kontrollimine oli õppejõudude jaoks ajakulukas. Täiendavalt pidid tudengid ootama õppejõu tagasisidet, et olla veendunud oma lahenduskäigus. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua veebipõhise Linuxi käsurea õpikeskkond, kus tudengid saaksid interaktiivselt harjutada Linuxi käsurea kasutamist ja süsteem kontrolliks ülesannete edukat lahendamist automaatselt. Antud töös kirjeldatakse õpikeskkonna nõudeid ja tööpõhimõtteid. Õpikeskkonna arendamiseks kasutati veebiliideses JavaScripti, HTML’i ja CSS’i. Veebiserveri arenduseks kasutati Node.js’i ja Dockeri konteinertehnoloogiat. Lõputöö viimastes peatükkides tuuakse välja rakenduse testimise tulemused ning edasiste arenduste võimalused. Töö tulemusena valmis Linuxi käsurea õpikeskkond, kus on implementeeritud automaatkontrolli süsteem. Keskkonda katsetati edukalt 100 tudengiga aines „Andmeturve“ (LTAT.06.002).
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad