arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Analüütikaprojektide realiseerimise tehnoloogilised lahendused
Nimi Agne Rääbis
Kokkuvõte Käesolev magistritöö analüüsib ja kirjeldab peamisi tehnoloogiad, mida kasutatakse suuremate analüütika projektide korral: andmeladu, andmejärve, loogilist andmeladu ja andmejaoturit. Analüüs sisaldab eestikeelses teaduskirjanduses seni käsitlemata tehnoloogilisi lahendusi. Töö sisaldab ülevaadet tehnoloogiate arhitektuurist, tugevustest ning nõrkustest. Lisaks võrdleb magistritöö käsitletud tehnoloogiaid ning koondab tehnoloogiate omadused tabelina.
Magistritöö lõpptulemust saavad praktilise sisendina kasutada analüütika valdkonna projektide tellijad ja arendajad. Töö annab info uudsematest valdkonna tehnoloogiatest ning vajaliku sisendi paremate lahenduste pakkumiseks. Lisaks saab magistritööst sisendi, mis aitab valida ettevõtte vajadustest lähtuva tehnoloogilise lahenduse.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Anne Villems, Ain Rääbis
Kaitsmise aasta 2022
PDF