arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti teadus- ja arendustegevuse statistiliste näitajate visualiseerimise keskkond TeadusSilm
Nimi Kristi Kukk
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks oli luua keskkond TeadusSilm, mis koondab ühte kohta kokku ning visualiseerib teadus- ja arendustegevusega seotud statistilisi näitajaid. Loodi keskkond, mis on sängitatud Eesti Teadusinfosüsteemi veebilehele ja kus kuvatakse Power BI tarkvaraga loodud aruandeid. Andmed pärinevad nii spetsiaalselt TeadusSilma jaoks loodud andmelaost kui Power BI tööruumi imporditud Exceli failidest. Pärast projekti igat elutsüklit viidi läbi struktureerimata kasutajaintervjuusid ja kasutatavuse testimist valjult-kaasamõtlemise meetodil.
Magistritöö teoreetilises osas küsiti, kuidas andmeid kõige tulemuslikumalt visualiseerida ning milline on andmete visualiseerimise lisandväärtus. Aruannete loomisel lähtuti soovitusest mitte karta “lihtsaid” lahendusi ning pöörati palju tähelepanu andmemüra vähendamisele ja kasutajate tagasisidele. Loodud keskkond pakub tsentraliseeritud, süsteemset ja järjepidevat ülevaadet Eesti teaduse hetkeseisust ning on edaspidi abivahendiks andmepõhiste otsuste langetamisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Maarja Pajusalu
Kaitsmise aasta 2022
PDF