arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kliendiväärtuse järjepidev valideerimine: juhtumiuuring Eesti äritarkvara teenusena pakkuvate ettevõtetega
Nimi Karl Rammo
Kokkuvõte Eesti tarkvaraettevõtted on tuntud oma kiire kasvu ja globaalse äritegevuse poolest. Kiire kasvuga tuleb ka palju vastutust. Tarkvaraettevõtted on lähtunud oma otsustes tootele antavast tagasisidest ning selle analüüsist. Järjepidev kliendile loodava väärtuse valideerimine on üks võimalusi pakutava toote eduloole. Samas on leitud, et tagasiside kogumine ja analüüs ei ole tihti süstemaatiline. Antud töös uuritakse probleeme ajakohase kliendi tagasiside kogumise ja analüüsimisega. Lisaks vaadeldakse milliseid väljakutseid esineb Eesti tarkvara teenusena pakkuvate ettevõtete tagasiside kogumise protsessides, töötlemises ja tootearenduse praktikates. Kasutades varasema kirjanduse ülevaadet ja ühte välja pakutud HYPEX mudelit, luuakse kolm hüpoteesi. Autor viib läbi juhtumiuuringu, kus uurib kolme Eesti päritolu äritarkvara teenusena pakkuvat ettevõtet nende hüpoteeside valguses. Antud uuringu panuseks on ülevaade kolme äritarkvara teenusena pakkuva ettevõtte tootearenduse ja tagasiside kogumise ning analüüsi protsessist, väljakutsetest ja parandusettepanekutest.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Toomas Saarsen
Kaitsmise aasta 2022
PDF