stract (in Estonian) Avatud ja laiendatav äriprotsesside simulator

Nimi
Karl Blum
Kokkuvõte
Äriprotesesside haldamise üheks väga oluliseks osaks on protsesside simuleerimine. Simuleerimine annab hea võimaluse kontrollida protsesside toimimist ning leida muutmist vajavaid kitsaskohti. Käesolevas magistritöös vaatleme olemasolevaid protsesside simuleerimise keskkondi, mida peetakse hetkel selle valdkonna tippudeks (näiteks TIBCO, IBM WebSphere jt), ning uurime nendes esinevaid probleeme seoses funktsionaalsuse ja laiendatavuse puudumisega. Praktiliselt kõikidel uuritud vahenditel oli probleeme keerukama ülesehitusega protsesside simuleerimisel ning puudub võimalus töövahendit äridomeeni spetsiifikast lähtuvalt vajadusel muuta või täiendada. Magistritöö põhiosa on jagatud kaheks. Esimeses osas toome välja protsessielementide teisendused defacto standard modelleerimisnotatsioonist BPMN, madalama taseme modelleerimiselementideks CPN keeles. Teisenduse kasulikkus seisneb selles, et CPN keeles olev protsess on simuleeritav vahendiga CPN Tools, ning konverteerimist on võimalik kohendada vastavalt vajadustele. Näiteks on võimalus lisada ärispetsiifilisi simulatsiooniandmeid või kasutada mittestandardseid tööde jaotamise mustreid. Magistritöö teises osas töötame välja täiesti uue protsesside konverteerimise arhitektuuri, mis on kättesaadav avatud lähtekoodina, ning on kergesti laiendatav. Siinkohal tähendab laiendatavus seda, et välja töötatud arhitektuuri on võimalik kasutada erinevatest modelleerimiskeeltest protsesside konverteerimiseks CPN keelde. Näidisena oleme loonud ka prototüübi, mis on suuteline teisendama enamlevinud BPMN elemente simuleerimisvalmidusega CPN elementideks. Edasiste töödena näeme me võimalust laiendada olemasolevat prototüüpi toetamaks kõiki BPMN elemente ning keerulisi simulatsiooniandmeid. Prototüüpi on võimalik ka edasi arendada simuleerimise veebiteenuseks, mida saaksid edukalt kasutada erinevad modelleerimiskeskkonnad simulatsioonide läbiviimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Luciano Garcia-Banuelos
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF