Kvaliteetse mitmetasemelise e-kursuse loomine robootika näitel

Nimi
Rudolf Elbrecht
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö peamiseks eesmärgiks oli luua kvaliteetne mitmetasemeline robootikateemaline e-kursus olemasoleva e-kursuse baasil. Töös uuriti esmalt kvaliteetsete e-kursuste loomise probleeme, misjärel anti ülevaade olemasolevast e-kursusest. Seejuures viidi läbi põhjalik analüüs selgitamaks välja olemasoleva e-kursuse puudujääke ja probleeme. Analüüsi käigus jõuti tõdemusele, et olemasolev kursus sisaldab puudujääke nii sisulises kui ka tehnilises pooles ega vasta suures osas kvaliteedinõuetele [6]. Analüüsi tulemustest lähtuvalt, defineeriti enne uue kursuse loomist täpsed nõuded ja selgitati välja vajadused, mida uus kursus rahuldama peab. Kursuse loomise protsessi raames uuriti ka erinevaid Moodle’i vahendeid õppematerjalide esitamiseks ja kursuse korraldamiseks ning anti ülevaade mitmetasemelise kursuse loomise võimalustest Moodle keskkonda. Töö tulemusena valmis õpikeskkonda Moodle LEGO MINDSTORMS NXT kursus, mis on korraga kasutatav erinevate sihtrühmade poolt ning mille loomisel on täielikult järgitud e-õppe kvaliteedinõudeid. Töö lisadena valmisid ka kursusele materjalide lisamise juhendid. Lisaks on tööga kaasas näited endise ning uue e-kursuse hinnatavatest ülesannetest ning käesoleva magistritöö autori poolt väljapakutud LEGO MINDSTORMS NXT algkursuse ajakava.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF