Avatud lähtekoodiga tarkvaraprojektide Dokumentatsiooni Kättesaadavuse mudeli optimiseerimine

Nimi
Kaarel Tark
Kokkuvõte
Avatud lähtekoodiga tarkvara (inglise keeles – Open Source Software) on üks uusimaid trende tänapäeva tarkvaraarenduses. Nagu nimigi ütleb, on avatud lähtekoodiga tarkvara kood avalik, ning võimaldab seega kõigil huvilistel osaleda tarkvaraarenduse protsessis. Tänasel päeval põhinevad paljud infosüsteemid rohkemal või vähemal määral avatud koodiga tarkvaral. Tarkvara tootmine sel viisil on odav võrreldes traditsioonilise tarkvaraarendusega kuna projektis osalejad edendavad tarkvara tavaliselt oma enda huvist ja vabast tahtest. Kuna avatud lähtekoodiga tarkvara projektides osalejad on erineva taustaga ja oskustasemega, on ka projektide kvaliteet kõikuv. Tagamaks kvaliteetset lõpptoodet on oluline hinnata jooksvalt arendamise käigus projekti hetkeseisu, et teada kuidas parandada või säilitada toote kvaliteeti. Projekti kvaliteedi hindamisel võib lähtuda mitmetest eri aspektidest: tarkvara koodi kvaliteedist, toote kvaliteedist või toote dokumentatsiooni kvaliteedist. Käesolevas bakalaureusetöös oleme keskendunud avatud lähtekoodiga projektide dokumentatsiooni kvaliteedile ja kvaliteedi hindamisele. Selleks, et adekvaatselt hinnata tarkvara projekti dokumentatsiooni kvaliteeti, on vajalik vastavate meetodite olemasolu. Hetkel on olemas vaid mõned meetodid hindamaks avatud lähtekoodiga tarkvaraprojekti kvaliteeti, kuid nende peamiseks puuduseks on kindlate mõõtmiskriteeriumite puudumine. Käesoleva töö eesmärgiks on välja töötada dokumentatsiooni kvaliteedihindamise mudel hindamaks avatud lähtekoodiga tarkvara. Uue mudeli aluseks on eelnevalt väljatöötatud dokumentatsiooni kvaliteedihindamise mudel (Dokumentatsiooni Kättesaadavuse mudel, inglise keeles Documentation Availability (DA) model). See mudel põhineb erinevate tootearenduses eksisteerivate huvigruppide - toote omandaja, toote kasutaja, toote arendaja, arenduse finantseerija – vajadustest dokumentatsiooni järele. Antud mudel ei ole loodud spetsiaalselt avatud lähtekoodiga tarkvara hindamiseks vaid baseerub üldistel IEEE tarkvaraarenduse standarditel. Seetõttu ei kata DA mudel täielikult avatud lähtekoodiga tarkvaraprojektide vajadusi. Antud töös analüüsisime ja optimiseerisime dokumentatsiooni kvaliteedi hindamise mudelit (DA mudel) lähtudes varasemalt läbi viidud uuringu andmete analüüsist, ja avatud lähtekoodiga tarkvara dokumentatsiooni uurimisest. DA mudeli adapteerimisel kasutuseks avatud lähtekoodiga tarkvara dokumentatsiooni kvaliteedi hindamiseks (1) elimineerisime mudelist dokumentatsiooni sisutiheduse kirjed, mis ei ole avatud koodiga tarkvara puhul kasutusel (2) lisasime mudelisse relevantsed kirjed, näiteks “Koodi kompileerimine”, “Arendusvahendid” ja dokumendi tüübid, näiteks ”Wiki” (3) iga kirje osatähtsuse määramiseks ühe dokumendi tüübi lõikes lisasime dokumentatsiooni sisutiheduse kirjetele kaalud. Muudatuste tulemina valmis uus spetsiaalselt avatud lähtekoodiga tarkvara dokumentatsiooni kvaliteedihindamise mudel. Mudeli valideerimiseks hindasime 14 avatud lähtekoodiga tarkvaral põhinevat äriprotsesside analüüsi ja tarkvara modelleerimise projekti dokumentatsiooni. Tulemused näitavad, et uus mudel sobib avatud lähtekoodiga tarkvara dokumentatsiooni hindamiseks ning võimaldab hinnata projektide kvaliteeti täpsemalt kui töö aluseks võetud DA mudel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF