Intelligentne assistent argumenteerimise harjutamiseks

Nimi
Rauno Kiss
Kokkuvõte
Töö eesmärgiks on luua tehisintellekti realiseeriv süsteem, mis aitaks kasutajal harjutada kirjalikku argumenteerimist eesti keeles. Programm peaks olema kasutatav lokaalselt käivitades Java rakendusena, mis tagab aplikatsiooni töötamise ka interneti puudumisel. Kuna töö tegemise hetkel polnud võimalik avalikult kätte saada samasuguseid tehisintellekte, siis tuli rakenduse loomist alustada nullist. Aluseks on võetud 2003. aastal ilmunud artikkel „Eestikeelse dialoogi modelleerimine“ [1], kust sai vajalikku informatsiooni dialoogi modelleerimise kohta. Selles artiklis on välja toodud ka mõningaid näiteid algoritmide väljatöötamisest, kust oli võimalik saada ideid rakenduse loomisel. Uurimustöö käigus valminud rakendus on alustalaks suuremale projektile. Antud rakendus loob lihtsa tehisintellekti süsteemi, mis „vaidleb“ kasutajaga, kasutades etteantud argumente. Käesoleva projekti edasiarendus tulevikus oleks rakenduse viimine kõrgemale tasemele, mis eeldaks eesti keele sõnede semantilise, morfoloogilise ja süntaktilise analüüsi sissetoomist. Bakalaureusetöö ülesehituse võib jagada kolmeks osaks – rakenduse alus, kirjeldus ja analüüs. Esimeses osas antakse ülevaade dialoogi teooriast. Tuuakse erinevaid mudeleid koos kirjelduste ja võrdlustega. Samuti esitatakse tähtsamad tähelepanekud dialoogi modelleerimisel, mida rakenduse loomise juures tuli arvestada. Teine osa kirjeldab programmi struktuuri, ülesehitust ja kujundust. Lisaks antakse ülevaade rakenduse loomisel kasutatud tehnoloogiatest, lisapakettidest ja algoritmidest. Samuti leidub selles peatükis rakenduse paigaldamise ja kasutamise juhend. Kolmandas osas analüüsitakse bakalaureusetöös valminud rakenduse kasutusala, tuuakse võrdlusi olemasolevate rakendustega ja kavandatakse edasiarendamise võimalusi. Töö lisades on toodud: • dialoogi teema valimise ekraanipilt, • logifaili näidis, • dialoogi salvestamise ekraanipildid, • algoritmi seletavad plokk-skeemid. Bakalaureusetööga on kaasas DVD, millel leiduvad: • tarkvara lähtekood, • rakenduse käivitamise failid, • kasutusjuhend, • bakalaureusetöö kirjalik osa.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Mare Koit
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF