LEGO MINDSTORMS NXT: kolmesuunalise kaugusanduri NXTSumoEyes tutvustus ja ülesanded

Nimi
Reigo Liiv
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli tutvustada Mindsensor NXTSumoEyes kolmesuunalist kaugusandurit ning luua erineva raskustasemega ülesanded, mida oleks võimalik lahendada koos LEGO MINDSTORMS NXT robootikakomplektiga. Töös tutvustati kolmesuunalist kaugusandurit, selle tehnilisi andmeid ja kasutusvõimalusi. Kaugusanduri tööpõhimõttest arusaamiseks selgitati ka infrapunakiirguse olemust ja tema seost töös uuritava anduriga. Lisaks anduri tehnilisele kirjeldamisele ja ülevaatele anti ka ülevaade selle programmeerimisest NXT-G programmeerimisekeskkonnas. Töö osana valmisid anduri jaoks kolm erinevate raskusastmetega ülesannet, mis on mõeldud lahendamiseks koolides tegutsevates robootikatundides. Kõigi ülesannete juures on välja toodud eesmärgid, eelteadmised ja vajaminevad komponendid. Kirjas on ka ülesande püstitus, mis toob välja soovitava tulemi. Ülesannete lahendamisele kaasa aitamiseks on lühidalt kirjeldatud lahenduse idee ning ka üks võimalik lahendus vastavale ülesandele. Iga ülesande juures on välja toodud ka tekkida võivad probleemid ning nende lahendused. Kõik ülesanded on esitatud kaasasoleval CD andmekandjal, mis asub lisas. Antud bakalaureusetöö kirjutamise järgiti etteantud vormistusnõuded ning tekst püüti kirjutata võimalikult arusaadavalt ja mõistetavalt. See oli vajalik kuna antud materjale on kavas kasutada koolide robootikatundides, kus ülesandeid võivad õpetada erinevad aineõpetajad. Tööd on võimalik edasi arendada luues rohkem ülesandeid, kuhu on kaasatud antud töös kirjeldatud andurit.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF