Toimepidevuse tagamine ja korraldus avalike teenuste osutamisel Eestis

Nimi
Eveli Pung
Kokkuvõte
KOKKUVÕTE Antud magistritöö andis ülevaate toimepidevuse tagamise teooriast ja korraldusest avalike teenuste osutamisel Eestis. Esmalt tutvustati toimepidevuse tausta ja lähiaastate arenguid Eestis ja mujal maailmas. Töö teoreetilises osas kirjutati süstemaatiliselt lahti toimepidevuse tagamise protsessi tegevused ja muud seotud asjaolud. Praktilises osas viidi läbi intervjuud ISKE-ga reguleeritud ja hädaolukorra seaduse alusel opereerivate avalike teenuste valdkondade esindajatega. Saadud informatsiooni põhjal koostati ülevaated teenuste toimepidevuse olukorrast. Samuti uuriti viimastel aastatel enim meediakajastust saanud intsidente ja esitati neist kompaktsed juhtumikirjeldused. Kogutud informatsiooni analüüsimisel selgus, et üldine teenuste toimepidevuse olukord on hea – ükski teenus ei ole häiritud olnud rohkem kui paar ööpäeva, samuti ei ole viimastel aastatel tekkinud ühtegi väga suure mõjuga kriisiolukorda. Paraku ei saa kuidagi otsustada, kas tegemist on eduka riskide maandamisega või lihtsalt õnneliku juhusega. Valdkonna süvendatud uurimisel selgus, et toimepidevuse tagamisel on palju arenguruumi ja mitmed väljakutsed ootavad lahendust. Alahinnatakse sõltuvust infotehnoloogilistest vahenditest, mis suureneb tõenäoliselt lähiaastatel veelgi. Saadud teadmiste põhjal identifitseeriti olulisemad kitsaskohad ning antud magistritöö autor esitas üheksa ettepanekut toimepidevuse tagamise edendamiseks. Üks magistritöö eesmärkidest oli toimepidevuse alase teadlikkuse tõstmine. Töö autor on saanud juba intervjueeritavatelt positiivset tagasisidet, et läbiviidud vestlused panid rohkem mõtlema toimepidevuse tagamise aspektidele ja tuletasid meelde, et teatud toimepidevusega seotud tegevused on üldise töökorralduse seas märkamatult tagaplaanile jäänud. Antud magistritöö võib tulevikus olla sisendiks: 1. Toimepidevuse alasele loengule või loengukursusele 2. Toimepidevuse alasele artiklile 3. Toimepidevuse tagamist tutvustavale juhendmaterjalile Antud töö keskendus avalike teenuste toimepidevuse korralduse hindamisele, kuna erasektori ettevõtete turvalisuse olukorrast puudub üldine statistika ja avalikult oma meetmetest rääkida ei soovita. See on hästi mõistetav, kuna turvalisuse olukorra avaldamine on juba iseenesest turvarisk. Erasektori olukorra kaardistamine ja edendamine on järgmine oluline väljakutse. Seda eriti tänapäevases majandussituatsioonis, kus olemasolevate ja loodavate ettevõtete püsimine ja areng on ühiskondlikust seisukohast äärmiselt suure tähtsusega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Erkki Leego
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF