Modulaarsuse mõõtmine tarkvara analüüsifaasis

Nimi
Katrin Toe
Kokkuvõte
Antud töös uuriti modulaarsusega seotud aspekte süsteemi analüüsifaasis, et avastada struktuurseid vigu võimalikult varakult. Tutvustati modulaarsusega seotud põhimõisteid ja printsiipe ning selgitati, kuidas modulaarsust hinnata. Ehkki ka analüütiku valikuid mõjutavad arhitektuuriotsused ja kasutatav tehnoloogia, saab analüütik süsteemi kirjeldada ja komponentidesse jaotada väga erinevalt, millest aga sõltub ka see, kas modulaarsus on saavutatav. Loogiline ja selge komponentide jaotus ning ilmsed seosed lihtsustavad edaspidist süsteemi arendust ja hooldust. Töö raames arendati välja modulaarsuse mõõtmise raamistik, kasutades eesmärk-küsimus-meetrika lähenemisviisi. Selle käigus konkretiseeriti arvutuslik mudel analüüsifaasis sidestuse, kohesiooni ja komplekssuse arvutamiseks. Mudelit rakendati reaalse projekti peal. Esmalt arendati sõltuvuste visualiseerimiseks välja eraldi programm, mis tagastab analüüsidokumentide põhjal komponentide vaheliste sõltuvuste disaini struktuuri maatriksi. Maatriksi peal rakendati erinevaid meetrikaid analüüsitulemite sidestuse ja komplekssuse mõõtmiseks ning eraldi mõõdeti komponentide suurust. Mõõtmise tulemused võimaldavad analüüsi artefakte modulaarsuse seisukohalt võrrelda, hinnata ning identifitseerida kõrge veariskiga komponendid, mida tuleks modulaarsuse ja parema kvaliteedi saavutamiseks restruktureerida. Analüütik saab mudelit rakendada enne komponentide realiseerimisse suunamist ja nii avastada analüüsivead palju efektiivsemalt.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF